| مشاهده اطلاعات ثبت شده مشاهده نتیجه آزمون و الصاق مدارک | شماره رهگیری را فراموش کرده ام

آزمون شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز ، جهت قرارداد های بهره برداری پستهای انتقال و فوق توزیع در استان زنجان

تیر ماه 1398
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو می گردد.